ผลของการเคลื่อนที่แบบจำกัดต่อโครงสร้างและการเปลี่ยนเฟสของแบบจำลองโปรตีนไฮโดรโฟบิก-โพลาร์