การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำโครงข่ายใยประสาทเทียมเพื่อใช้ทำนาย lag phase ของเชื้อ Staphylococcus aureus