การค้นหาและวิเคราะห์หน้าที่ของ cell surface receptor สำหรับเปปไทด์ MaPEP1 และ MbPEP1 ในการตอบสนองต่อเชื้อ Ralstonia syzygii subsp. celebesensis สาเหตุโรคเหี่ยวของกล้วย

  • ทุนกิจกรรมที่ 1 โครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขั้นสูงของกําลังคนทางด้านการเกษตรและอาหารสําหรับอนาคตภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University Program) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  • โครงการเดี่ยว

  • 2564 (2564-2565)

  • inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์