การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ รสชานม และ นมพาสเจอร์ไรส์ รสกาแฟ ลาเต้