จากกลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหาสู่การสร้างชุมชนตราสินค้าที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง: กรณีศึกษา เฟซบุ๊กแฟนเพจ อิเกีย ประเทศไทย

  • เงินค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร หมวด 3) โครงการส่งเสริมการทำวิจัย ศึกษาดูงาน/อบรม/สัมมนาในการประชุมวิชาการในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  • โครงการเดี่ยว

  • 2564 (2564-2565)

  • inดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • inดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์