ผู้ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคผ่านโฆษณาประเภทวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์ TikTok ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี