การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลากลุ่มปลาหางแข็งเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์ (ปีที่ 2)