เทคนิคการนำเสนอเรื่องราว (Brand Storytelling) ที่สร้างความผูกพันทางอารมณ์ให้กับกลุ่มผู้บริโภคที่แตกต่างกันผ่านการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Cluster Analysis