การพัฒนาวัสดุเหลือใช้ในการปรับปรุงสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติ

Publish Year International Journal 1
2021 inดร.ฤดีรัตน์ สันตะโก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Modified Silica Fume Using MPTMS for the Enhanced EPDM Foam Insulation", Polymers, ปีที่ 13, ฉบับที่ 17, กันยายน 2021, หน้า 2996-1-8