พัฒนาเทคโนโลยีการสกัดและศึกษาพฤติกรรมการออกฤทธิ์ของสารสกัดกัญชง