โครงการศึกษาและจัดทำแผนการวิจัยและนวัตกรรม ด้านมนุษยศาสตร์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์