แนวทางการพัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

  • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2564

  • inดร.บุษกร ครจำนงค์, อาจารย์

  • inดร.บุษกร ครจำนงค์, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์