โมเดลและกิจกรรมภายใต้ทุนชุมชนของตลาดนัดชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท

  • คณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564

  • โครงการเดี่ยว

  • 2564 (2564-2565)

  • inนางสาวจริยา สุพรรณ

  • inนางสาวจริยา สุพรรณ

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์