เครื่องฟลูออโรมิเตอร์อย่างง่ายสำหรับการตรวจวัดทางวิทยาศาสตร์

Publish Year National Conference 1
2021 exสิวารัตน์ รื่นจิตต์, exพักตร์ชนก เสือคง, exกัญญารัตน์ ฝอยทอง, inดร.วีรมลล์ ไวลิขิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เครื่องถ่ายภาพเรืองแสงอย่างง่ายสำหรับวิเคราะห์หาลายนิ้วมือแฝงบนกระดาษ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่18 มหาวิทยาลัยเกษตรศษสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย