ผลกระทบจากการประมงอวนลากต่อทรัพยากรชีวภาพและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในอ่าวไทย (โครงการวิจัยย่อย)

Publish Year International Journal 2
2023 exปรเทพ เจนด่านกลาง, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, inดร.ธนัสพงษ์ โภควนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชาคริต เรืองสอน, อาจารย์, exPattira Kasamesiri, "Distribution and flux assessment of microplastic debris in the middle and lower ChaoPhraya River, Thailand", Journal of Water and Health, ปีที่ 21, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2023, หน้า 771-788
2022 exPhornphisut Senpradit, exNissara Thawonsode, inดร.ชาคริต เรืองสอน, อาจารย์, exMintra Marboon, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, exONING VESCHASIT, exTomohiro Komorita, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exKuninao Tada, "Comparison of Organic Matter Distribution Patterns in the Gulf of Thailand over the Past Two Decades", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2022, หน้า 85-97
Publish Year National Conference 2
2023 exปรเทพ เจนด่านกลาง, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, inดร.ธนัสพงษ์ โภควนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชาคริต เรืองสอน, อาจารย์, "การปนเปื้อนของไมโครพลาสติกประเภทเส้นใยสังเคราะห์บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61, 1 มีนาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exศรัญญา แย้มชมชื่น, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, inดร.ชาคริต เรืองสอน, อาจารย์, inดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในแพลงก์ตอนสัตว์: กรณีศึกษาพื้นที่ชายฝั่ง จังหวัดชลบุรี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61, 1 - 3 มีนาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย