การพัฒนาระบบจัดการผลิตไผ่แปลงใหญ่ด้วยวิธีเกษตรแม่นยำสูงร่วมกับหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ