การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนสัตว์เพื่อประยุกต์ใช้เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้ำในระบบนิเวศน้ำจืด

  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2564 (2564-2565)

  • inนายวัชรพงษ์ ทะคง

  • inนายวัชรพงษ์ ทะคง

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี