การพัฒนาพันธุ์หม่อนทนแล้งโดยการเพิ่มการแสดงออกของยีนในวิถีการสังเคราะห์โพรลีนและการเพิ่มจำนวนชุดจีโนม