แนวความคิดมาตรวัดการมีส่วนร่วมบนสื่อสังคมออนไลน์

Publish Year National Journal 1
2022 inดร.จารุพร ตั้งพัฒนกิจ, อาจารย์, "การกาหนดแนวคิดมาตรวัดการมีส่วนร่วมเชื่อมโยงบนส่ือสังคมออนไลน์", วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022