ผลของการเสริม Penergetic-t broiler ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต คะแนนวิการของลำไส้ และคุณภาพซากของไก่เนื้อ