สถานการณ์ภาวะสุขภาพ และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดนครพนม