หาแนวทางการคาดการณ์ผลผลิตอ้อยขณะเก็บเกี่ยวจากองค์ประกอบผลผลิตตามช่วงอายุอ้อยก่อนเก็บเกี่ยว