โครงการทุนฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ (Strategy-Based) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์