โครงการกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อขยายผลสู่ชิงพาณิชย์ภายใต้โครงการการเพิ่มศักยภาพและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์