บทบาทและอิทธิพลของการเปลี่ยนถ่ายสู่ดิจิทัลในการปรับตัวทางธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อความสามารถทางการแข่งขัน: กรณีศึกษาสมาชิก Young Entrepreneur Chamber of commerce (YEC) ในประเทศไทย