ข้อเสนอแนะนโยบายการเกษตรดิจิตอลเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวจากผลกระทบของ COVID-19 สำหรับประเทศไทย