มูลค่าความเต็มใจจ่ายสำหรับคุณภาพอากาศในประเทศไทย : การวิเคราะห์สารมลพิษหลายชนิด