สำรวจความรู้ เจตคติ พฤติกรรมการดูแลตนเองและความเข้มแข็งในการมองโลกของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จังหวัดสกลนคร