ประสิทธิภาพราทะเลปฏิปักษ์และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในการควบคุมโรคพืชเศรษฐกิจ (ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ปี 2564)