นวัตกรรมการตรวจหาการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Escherichia coli และ Salmonella ในอาหาร