การพัฒนาระบบตรวจติดตามเรือประมงขนาดเล็กและสมุดบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับชาวประมงพื้นบ้าน

Publish Year National Conference 2
2022 exชนกชนม์ เฉิน, exสุชัยศรี ไลออน, inดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.วิธวัช ตั้งตรงไพโรจน์, อาจารย์, "การจัดการการส่งลอราแบบหลายช่องสัญญาณสำหรับระบบติดตามเรือประมงขนาดเล็ก", การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 14 (ECTI-CARD 2022), 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2022, ลพบุรี ประเทศไทย
2021 exปกสินธ์ วรรณฉวี, exสุชัยศรี ไอออน, inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "ระบบติดตามเรือประมงขนาดเล็กแบบอัตโนมัติพร้อมระบบสมุดบันทึกอิเล็กทรอนิกส์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 (ECTI-CARD 2021), 28 - 30 เมษายน 2021, นครพนม ประเทศไทย