การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ระยะที่ 2 ปีที่ 1