การประเมินปริมาณน้ำฝนเชิงพื้นที่ความละเอียดสูงด้วยเรดาร์สำหรับการจำลองปริมาณน้ำท่วมแบบฉับพลัน (โครงการวิจัยต่อเนื่อง)

Publish Year International Journal 2
2023 inดร.พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม, รองศาสตราจารย์, exนายศิขรินทร์ สกุลนุรักษ์, exนายมณฑล เมธาประยูร, exนายชูวิท มากมี, inดร.ณัฐ มาแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Downscaling the Z–R relationship and bias correction solution for flash flood assessment in a data-scarce basin, Thailand", Water Science & Technology, ปีที่ 87, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2023, หน้า 1259-1272
2022 inดร.พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม, รองศาสตราจารย์, exนายมณฑล เมธาประยูร, exThom Bogaard, exGerrit Schoups, exMarie-Claire Ten Veldhuis, "Citizen rain gauges improve hourly radar rainfall bias correction using a two-step Kalman filter", Hydrology and Earth System Sciences, ปีที่ 26, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 775-794
Publish Year National Conference 1
2022 exนุชนาถ จองดี, inดร.พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของน้ำฝนสถานีและน้ำฝนเรดาร์ต่อความถูกต้องและความไม่แน่นอนในการจำลองน้ำท่า: กรณีศึกษา ลุ่มน้ำทับมา จังหวัดระยอง", การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 1 กรกฎาคม 2022, ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย
Publish Year International Patent 1
2023 inดร.พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม, รองศาสตราจารย์, "แอปพลิเคชันจำลองฝนเรดาร์คอมโพสิตและฝนเรดาร์พยากรณ์ระยะสั้นเพื่อประเมินน้ำท่วมฉับพลันแบบอัตโนมัติ (Radar4Flood)", สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2023