การพัฒนารูปแบบแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้วิชาฟุตบอล

Publish Year National Journal 1
2022 exนายสุชาติ เพชรเทียนชัย, inดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, inดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี, อาจารย์, "การพัฒนารูปแบบแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรูืวิชาฟุตบอล", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 95-107