โรคกิ่งแห้งของทุเรียนสาเหตุจากเชื้อรา Fusarium spp. : การระบาด และ การควบคุมโรค

Publish Year International Journal 1
2023 inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inนายพิสุทธิ์ เขียวมณี, อาจารย์, inดร.สุนิศา สงวนทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภราดร ดอกจันทร์, exอ.ดร.สัณฐิติ บินคาเดอร์, exProf. Dr.Vipaporn Phuntumart , inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "Comprehensive Investigation of Die-Back Disease Caused by Fusarium in Durian", Plants, ปีที่ 12, ฉบับที่ 17, กันยายน 2023
Publish Year National Journal 2
2023 exนางสาวอาภัสรา หีดรอด, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "การจำแนกชนิดและความแปรปรวนทางพันธุกรรมบริเวณ Internal transcribed spacer (ITS)ของเชื้อรา Lasiodiplodia theobromae ที่แยกได้จากทุเรียน (Durio sp.)", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 51, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 107-123
2022 exนางสาวกาญจนา ถมจังหรีด, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยต่อการเจริญของเชื้อรา Trichoderma spp. ที่แยกจากดินปลูกทุเรียนและบทบาทการเป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อราสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2022, หน้า 1666-1682