ผลกระทบของโควิด-19 ต่อพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แชริ่ง

Publish Year National Journal 1
2023 inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, exฐาฤทธิ์ ส่งแสง, "Factors affecting carsharing accessibility behavior in Bangkok", วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 17-28