การศึกษาการเปลี่ยนแปลงธรณีสัณฐานและภาพเขียนสี อ่าวพังงา จังหวัดพังงา เพื่ออธิบายสภาพสังคมและการย้ายถิ่นฐานของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์-ประวัติศาสตร์ บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย