การเพิ่มปริมาณผลผลิตกระเทียมโทนโดยใช้เทคนิคการเขตกรรมและสารควบคุมการเจริญเติบโต