การติดตามพลวัตป่าไม้ธรรมชาติและป่าฟื้นฟูเพื่อการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช (โครงการวิจัยย่อย)

Publish Year International Journal 3
2024 exWongsatorn Phumphuang, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์, inนายสถิตย์ ถิ่นกำแพง, exSutheera Hermhuk, ex Jakkaphong Thongsawi , exSurachit Waengsothorn, ex Luxiang Lin, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "Environmental factors differentially influence species distributions across tree size classes in a dry evergreen forest in Sakaerat Biosphere Reserve, northeastern Thailand", Journal of Forest Research, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มกราคม 2024, หน้า 1-10
2021 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exWongsatorn Phumphuang, inดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์, "Effect of environmental gradients on tree distribution in lowland dry evergreen forest, northeastern Thailand", Agriciltural and Natural Resources, ปีที่ 55, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2021, หน้า 795-805
2021 exTorlarp Kamyo, exSura Pattanakiat, exLamthai Asanok, exKhanitin Samanmit, exArnon Cherpaiboon, exSathid Thinkamphaeng, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "Predicting the Natural Suitability of Teak (Tectonagrandis L.f.) at Mae Yom National Park, Phrae Province, Thailand Using Logistic Regression Model", Journal of Environmental Science and Management, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, หน้า 48-53
Publish Year National Conference 1
2021 exฤทธิไกร สายคำมูล, exสถิตย์ ถิ่นกำแพง, exสำเริง ปานอุทัย, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "พลวัตของสังคมพืชในพื้นที่ไร่ร้าง บริเวณสถานีวิจัยต้นน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2564, 28 - 30 เมษายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย