การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลสมัยโฮโลซีนตอนปลาย จากหลักฐานซากสิ่งมีชีวิตกลุ่มมอลลัสก์และตะกอนชายฝั่งโบราณในจังหวัดสมุทรสาครเพื่อวิเคราะห์อัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติในอนาคต

Publish Year International Journal 1
2021 inดร.ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา, "A new microgastropod species, Orbitestella amphaengensis, (Gastropoda: Heterobranchia: Orbitestellidae) from Bangkok clay of Samut Sakorn Province, Thailand", RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY, ปีที่ 69, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2021, หน้า 304-308
Publish Year International Conference 2
2022 inดร.ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChatchai Sukserm, exChinnaphat Buntem, exBussayawan Sukbunjong, inดร.ศริญญา ไพศาลสมบัติ, อาจารย์, "Holocene environmental evolution of the Bangkok Clay, Samut Sakorn, Central Thailand: Molluscs as indicators of Sea-Level Change in Northern Gulf of Thailand", World Congress of Malacology 2022, 5 สิงหาคม 2022, มิวนิค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2021 inดร.ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา, "HOLOCENE MARINE MICROGASTROPODS FROM BANGKOK CLAY OF SAMUT SAKORN PROVINCE, CENTRAL THAILAND", The 92nd Annual Meeting of the Palaeontologische Gesellschaft, 27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2021, Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย
Publish Year National Conference 1
2021 inดร.ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา, "รายงานแรกของหอยทะเลจิ๋วสมัยโฮโลซีนจากตะกอนดินเหนียวกรุงเทพ จังหวัดสมุทรสาคร ภาคกลางของประเทศไทย", การประชุมวิชาการ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ความหลากหลายทางชีวภาพในวิถีปกติใหม่: อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย 2021, 21 พฤษภาคม 2021, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย