โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

  • สำนักปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  • โครงการเดี่ยว

  • 2564

  • inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล

  • inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี