การศึกษาความต้านทานสารเคมีของเชื้อรา Phytophthora palmivora สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนในแหล่งปลูกภาคตะวันออกของประเทศไทยและวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมในประชากรเชื้อราสาเหตุโรคและความสัมพันธ์กับลักษณะความต้านทานสารเคมี

Publish Year International Journal 1
2023 inนางวีระณีย์ ทองศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPatcharin Nianwichai, exKamonwan Sichai, inดร.ปัฐวิภา สงกุมาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPavinee Suttiviriya, exPornprapa Kongtragoul, "Sensitivity tests of dimethomorph, ethaboxam and etridiazole on Phytophthora palmivora causing stem rot and leaf blight of durian in eastern Thailand", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 57, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2023, หน้า 559-568
Publish Year National Journal 1
2022 exพัชรินทร์ เนียรวิชัย, inนางวีระณีย์ ทองศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณัฐสุดา ธาราพุตร์, exวริษา ศรีโสภา, exกมลวรรณ สีฉาย, exนภลภัส บุษบงก์, inดร.ปัฐวิภา สงกุมาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม, "ความต้านทานสารเคมีแมนโคเซบของเชื้อ Phytophthora palmivora สาเหตุโรค ลำต้นเน่าและใบไหม้ของทุเรียนในแหล่งปลูกภาคตะวันออกของประเทศไทย", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2022, หน้า 225-235