การพัฒนากระบวนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงเรียนเพื่อป้องกันการรังแกกันของนักเรียนในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Publish Year National Journal 2
2023 inดร.พัชราภา ตันติชูเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, "การพัฒนากระบวนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยจากการรังแกกันในโรงเรียนเพลินพัฒนา", วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร, ปีที่ 11, ฉบับที่ 42, มกราคม - มีนาคม 2023, หน้า 20-30
2022 inดร.พัชราภา ตันติชูเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, inดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวินัย พูลศรี, รองศาสตราจารย์, "กระบวนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงเรียนเพื่อป้องกันการรังแกกันของนักเรียนในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2022, หน้า 93-105