การใช้เครื่องหมายพันธุกรรมในไก่ลูกผสมระหว่างไก่เบตง (สายเคยู) และพ่อแม่พันธุ์ไก่กระทงทางการค้าเพิ่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการในเนื้อไก่ (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2563)