การจำแนกความแตกต่างและการแพร่กระจายของช่วงระยะแฮพลอยด์และดิพลอยด์ในประชากรจากแหล่งธรรมชาติและเพาะเลี้ยงของสาหร่ายสีแดง Gracilaria fisheri (Gracilariales) เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์และการจัดการการเพาะเลี้ยงสาหร่าย (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2563)