ผลกระทบต่อการเติบโตของต้นไม้ภายหลังการเจาะเก็บตัวอย่างเนื้อไม้เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษา รุกขภูมิอากาศและการจัดการป่าไม้ (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2563)