การวิเคราะห์ความเห็นออนไลน์ของผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์

Publish Year National Journal 1
2021 inนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความเห็นออนไลน์ของผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์", วารสารรัชต์ภาคย์, ปีที่ 15, ฉบับที่ 40, พฤษภาคม - มิถุนายน 2021, หน้า 67-78