การพัฒนาเทคนิคประเมินการสัมผัสจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารภาคสนาม