การพัฒนาวัสดุอินทรีย์จากมูลไส้เดือนดินร่วมกับของเสียในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้เป็นภาชนะปลูกพืชแบบสะดวกใช้

Publish Year National Journal 1
2023 inนางสาวณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน, inนายวรพจน์ ศตเดชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางวนิดา สืบสายพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายมนูญ ปลงรัมย์, inนายลักษณ์ เพียซ้าย, "การศึกษาอัตราส่วนของปุ๋ยมูลไส้เดือนดินต่อหญ้าเนเปียร์และตัวประสานจากน้ำนมโคเสียต่อการขึ้นรูปของภาชนะปลูกแบบย่อยสลายได้", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2023, หน้า 40-47
Publish Year National Conference 1
2022 inนางสาวณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน, inนายวรพจน์ ศตเดชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางวนิดา สืบสายพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายมนูญ ปลงรัมย์, inนายลักษณ์ เพียซ้าย, "การศึกษาอัตราส่วนของปุ๋ยมูลไส้เดือนดินต่อหญ้าเนเปียร์และตัวประสานจากน้ำนมโคเสียต่อการขึ้นรูปของภาชนะปลูกแบบย่อยสลายได้", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 19 , 8 - 9 ธันวาคม 2022, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย