ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์TrueMoney Wallet ในเขตเมืองพัทยา

Publish Year National Journal 1
2021 inนายทัชชกร สัมมะสุต, อาจารย์, inนางสาวงามสิริ วิฑูรย์พันธุ์, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ TrueMoney Wallet ในเขตเมืองพัทยา", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 296-308